Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko
5470 c776 500
Reposted fromkaiee kaiee viabarricade barricade
2240 4a36 500
Reposted fromverronique verronique viabarricade barricade
7094 d23a
Reposted fromcalifornia-love california-love viainerte inerte
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viasomebunny somebunny


Twin Peaks
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viagregorczykm gregorczykm
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaplugss plugss
2856 763b
Reposted fromretro-lover retro-lover viaplugss plugss
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”

Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start

— coldplay
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viainerte inerte
Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted fromquotes quotes viathebelljar thebelljar

June 25 2017

2484 c317 500
Reposted fromfungi fungi viatoniewszystko toniewszystko
1684 7c4c 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaAnneBonny AnneBonny
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaszydera szydera

June 23 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl