Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

5740 d0fd
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
6679 9229 500

July 21 2019

1056 03b7 500
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viamarkovitsh markovitsh
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragnienia pragnienia
2539 9821 500
Reposted fromsoftboi softboi viainerte inerte
Reposted fromshakeme shakeme

July 19 2019

3309 5963 500
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
9902 7fbf 500
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth
2102 d99f
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagregorczykm gregorczykm
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viagregorczykm gregorczykm
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viagregorczykm gregorczykm

July 14 2019

9600 5744 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
9830 4c45 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
1100 1c6e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatickimicki tickimicki
3796 09b5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaCannonball Cannonball
8785 9963 500
Reposted fromyikes yikes vianiewiastqa niewiastqa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl