Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha i się z nimi idzie. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromtomowa tomowa viagregorczykm gregorczykm
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna vialatusek latusek
Moja matka była bardzo wiktoriańska i wychowywała mnie w przekonaniu, że nie wolno mi robić z siebie przedstawienia.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaM-M M-M
0917 da2f
Reposted fromapatia apatia viaplugss plugss
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaplugss plugss
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromweightless weightless viaplugss plugss
1556 2c71
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaplugss plugss

ladytatyana:

I will teach my daughter so much self love

matt-douchene:

do u ever do something mildly impolite like not give a nice goodbye or not hold a door and spend the rest of the day thinking about it

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaflyleaf flyleaf

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

Reposted fromlifeless lifeless viaflyleaf flyleaf
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viaolalaa olalaa
5242 570f
Reposted fromcarol91 carol91 viagregorczykm gregorczykm

February 23 2017

0017 3207 500
9210 cfff
Reposted fromewaryst ewaryst vialaparisienne laparisienne
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viaxannabelle xannabelle
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaintihar intihar
9416 db37
Reposted fromzie zie viaoutkapa outkapa
2938 545a
Reposted fromdeviate deviate viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl