Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

3522 326a
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viagregorczykm gregorczykm
Reposted frombluuu bluuu viastopme stopme
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted frommrrru mrrru viawatdafak watdafak

November 04 2018

Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad vialaparisienne laparisienne
4634 1fa2 500
Reposted fromzciach zciach viadefinicjamilosci definicjamilosci
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaczarnylistopad czarnylistopad

October 28 2018

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaplugss plugss
8273 3ad2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaplugss plugss
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viaphilomath philomath
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl