Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
1156 0c30 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
5623 6f73 500
Reposted fromoll oll vianoticeable noticeable
Gdy jesteś młody myślisz, że możesz przejść przez życie jak lokomotywa parowa na prostych torach z jednego punktu do drugiego. Nie wiesz, że wcześniej czy później trafisz na góry, na które nie uda ci się wspiąć, i kaniony, których nie przekroczysz. Będziesz wybierać objazdy i zatrzymywać się, by zbudować most, będziesz zabierać pasażerów, wysadzać pasażerów, doświadczać rzeczy, których się nigdy nie spodziewałeś.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
2955 d430 500
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viagregorczykm gregorczykm

May 21 2019

3889 309a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasrcemoje srcemoje
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viawszystkodupa wszystkodupa
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena vianoticeable noticeable

May 19 2019

2970 b32f 500
Reposted frompiehus piehus viajutynda jutynda
7109 1188
8855 5d92
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viamarkovitsh markovitsh
2150 ddba 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viakatastrofo katastrofo
7333 9cac 500
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa

May 18 2019

4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viawszystkodupa wszystkodupa
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
0407 dbb6 500
Wrocław
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl